sábado, 26 de julho de 2008

musical equation

an indian crocodile

+ an indian tiger

+ an indian "new weird american" musician

+ a (indian?) pig lover

= an indian "peter singerian" musical